KRITERIA VIR PRESTASIETOEKENNINGS

KRITERIA VIR PRYSUITDELING

KRITERIA VIR PRYSUITDELING

 1. BASIESE BEGINSELS
  1. Die skoolbestuur en personeel:
   • Is verantwoordelik vir die opstel van die kriteria vir die toekennings.
   • Behou die reg voor om ‘n toekenning te maak of nie.
  2. Goeie gedrag en die nakoming van die skoolreëls is ‘n voorvereiste vir die kwalifisering vir enige toekenning. Kleure van ‘n leerder kan teruggetrek word indien sy/haar se gedrag nie dienooreenkomstig die skool se gedragskode is nie.
  3. Toekennings word slegs gemaak vir prestasies wat behaal is sedert die vorige jaar se prysuitdeling.
  4. Aanpassings geskied voor die aanvang van ‘n aktiwiteit (seisoen). Implementering van aanpassings is slegs geldig vanaf die nuwe seisoen of jaar.
  5. Kriteria wat hersien is om welke rede ookal, is nie terugwerkend vir vorige jare nie.
 1. BREË RIGLYNE VIR AKTIWITEITE WAT ONDER ‘N ERKENDE SKOLELIGGAAM VAN DIE DBO RESSORTEER
  1. Spankleure: (Balkie) Twee jaar lid van skool se eerste span (80% deelname aan wedstryde)
  2. Prestasiesertifikate: Streeksvlak
  3. Halfkleure: (Balkie) Provinsiale vlak
  4. Volkleure: (Baadjie) Nasionale vlak of vir ‘n langdurige prestasie in sport of kultuur – nadat halfkleure in dieselfde aktiwiteit, reeds drie keer verwerf is.
 1. KWALIFISERENDE VOORWAARDES
  1. Deelname op die betrokke “vlak”, van die spesifieke aktiwiteit is ‘n vereiste.
  2. ‘n Lid van ‘n provinsiale A-span moet aan ‘n nasionale toernooi of op die hoogste vlak, na Wes-Kaap deelname van die spesifieke aktiwiteit, deelneem.
  3. ‘n Lid van ‘n provinsiale B- of C-span (Akademie-, plattelandse- of provinsiale streekspan) kwalifiseer hoogstens vir halfkleure.
  4. Indien ‘n span/groep aan ‘n Top-skole of Burgertrofee kompetisie speel en vir ‘n prestasie-toekenning kwalifiseer, moet elke individu in die span ten minste aan 80% van die oefeninge deelgeneem het of van die wedstryde gespeel het. (Boland- of Wynland wenners verwerf halfkleure en Wes-Kaap wenners verwerf erekleure)
  5. ‘n Speler wat as gevolg van ‘n besering nie aan bogenoemde punt se vereiste voldoen nie, sal op meriete hanteer word.
  6. Slegs prestasies wat onder gekontroleerde omstandighede behaal is, word erken.
 1. BUITESKOOLSE PRESTASIES (Aktiwiteite wat nie geaffilieer is aan ‘n erkende skoleliggaam van die DBO nie)

  1. Indiening van ‘n amptelike sertifikaat en bewys van deelname is verpligtend vir erkenning. ‘n Amptelike brief van die afrigter/sameroeper waarin die kriteria, vereistes en strukture duidelik uiteengesit is moet ook ingedien word.
  2. Prestasiesertifikate word toegeken vir prestasie op enige vlak, nadat die vereistes in punt 4.1 nagekom is.
  3. Slegs aktiwiteite/instansies wat by nasionale organisasies geaffilieer is, sal erkenning ontvang. Bewys van affiliasie moet ingedien word.
  4. Die skool behou die reg voor om te besluit op watter vlak en/of daar vir buiteskoolse aktiwiteite of prestasies, toekennings gemaak word.

AKADEMIE

AKADEMIE

TOEKENING GRAAD 8 GRAAD 9 GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
EREKLEURE   Gemiddelde persentasie van 90% Gemiddelde persentasie van 80% Gemiddelde persentasie van 80% Gemiddelde persentasie van 80%
HALFKLEURE Gemiddelde persentasie van 85% Gemiddelde persentasie van 85% Gemiddelde persentasie van 75% Gemiddelde persentasie van 75% Gemiddelde persentasie van 75%
SERTIFIKAAT Gemiddelde persentasie van 80% Gemiddelde persentasie van 80% Gemiddelde persentasie van 70% Gemiddelde persentasie van 70% Gemiddelde persentasie van 70%

 

 1. Akademiese prestasies word bepaal deur die punte wat oor ‘n 9 maande tydperk behaal is, in berekening te bring. Akademiese prestasies word bepaal deur die punte wat oor ‘n 9 maande tydperk behaal is, in berekening te bring.
 2. Die kwalifiserende tydperk strek van Januarie tot September van die huidige jaar.
 3. Die punt op die merietelys = die gemiddeld van al die vakke/leerareas saam.
 4. Punteverwerking Graad 12 = Junie (50%); September (50%)
 5. Punteverwerking Graad 8 tot 11 = Maart (20%); Junie (60%); September (20%)
 6. Vakpryse:  75% gemiddeld vir alle vakke; 80% gemiddeld vir Lewensoriëntering (Graad 10 tot 12).
 7. Om vir ‘n vakprys te kwalifiseer moet ‘n leerder die vak vir die hele akademiese jaar neem.
 8. Leerders wat a.g.v. geldige redes assesseringsgeleenthede misgeloop het, sal kwalifiseer vir vakpryse.
 9. Toppresteerder in elke vak/leerarea ontvang ook sertifikaat.
 10. Geen afronding van finale punte word gedoen nie.
SPORT KRITERIA

SPORT

TOEKENNING/
SPORTSOORT
ATLETIEK FIETSRY GHOLF HOKKIE KRIEKET
  Eerste of tweede plek by SA Junior- of
SA-skolekampioenskap
SA-Span   SA-skolespan SA-krieketspan
SA-skolespan Eindig onder Top 3 by SA’s SA-skolespan SA-ontwikkelingspan SA-ontwikkelingspan
VOLKLEURE
(Baadjie)
Ingesluit in Wes-Kaapspan en neem deel aan SA-Skole- of ASA-kampioenskap Ingesluit in Wes-Kaapspan en
neem deel aan Nasionale-wedren
Ingesluit in Bolandspan
en neem deel aan
Nasionale toernooi
Ingesluit in Boland A-span
(IPT) en neem deel aan
nasionale toernooi.
Ingesluit in Bolandspan
en neem deel aan
Nasionale toernooi.
HALFKLEURE
Ingesluit in Bolandspan en neem
deel aan Wes-Kaapbyeenkoms
Ingesluit in Bolandspan
en neem deel aan
Wes-Kaap wedren
Ingesluit in Boland-
skolespan en neem
deel aan Interprovinsiale
toernooi
Ingesluit in Boland B-
span (Streekspan) of
Bolandspan en neem deel
aan die Interprovinsiale
toernooi
Ingesluit in Platteland-
span en neem deel aan
Nasionale toernooi
Senior Victor & Victrix Lodorum 2 x Opgeneem in Magaliesspan 2 jaar in eerstespan   2 jaar in eerstespan
SERTIFIKAAT Ingesluit in Noord-Bolandspan en neem deel aan Bolandbyeenkoms Behaal 1 ste tot 3e plek
tydens Spur MTB
Voorgee onder 10 Word benoem vir proewe
Ontvang geen toekenning
Behaal ‘n honderdtal of
neem 5 paaltjies in ‘n
wedstryd
      Ingesluit in Noord-Boland-span wat aan Boland-streekwedstryde
deelneem
           
TOEKENING/
SPORTSOORT
NETBAL RUGBY SKAAK SWEM TENNIS
  SA-skolespan SA-akademiespan SA-skolespan Eerste of tweede plek by
die SA Junior-kampioenskap
SA-span
SA-ontwikkelingspan SA-skolespan Eerste of tweede plek op
SA-toernooi
SA-span Speel in eindstryd by
SA-kampioenskap
VOLKLEURE
(Baadjie)
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan
SA-toernooi
Ingesluit in O/16 Grant Khomospan en neem deel aan Nasionale toernooi Ingesluit in Wynlandspan
en neem deel aan
Nasionale toernooi
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan
SA-Hoërskole-kampioen-
skap
Lid van die Boland-interprovinsiale span
en neem deel aan die nasionale skoletoernooi (Interpro)
  Ingesluit in O/18 Cravenweekspan en neem deel aan Nasionale toernooi      
HALFKLEURE
(Balkie)
Ingesluit in Wynlandspan
en neem deel aan
Wes-Kaaptoernooi
Ingesluit in Boland akademie-
span en neem deel aan
nasionale toernooi
Ingesluit in Wynlandspan
en neem deel aan
Wes-Kaaptoernooi
Ingesluit in Bolandspan
en neem deel aan
Interprovinsiale
byeenkoms
Ingesluit in Boland-
span en neem deel
aan interprovinsiale
toernooi
Ingesluit in Wynlandspan en
neem deel aan Interprovin-
siale wedstryde
2 Jaar in eerstespan
2 Jaar in eerstespan 2 Jaar in eerstespan Senior Victor & Victrix Lodorum  
SERTIFIKAAT Ingesluit in Nood-Boland
span en neem deel aan
Wynlandproewe
Ingesluit in Elitegroep of Noord-
Bolandspan en neem deel aan
Bolandproewe
Skryf self in vir proewe
Ontvang geen toekenning
Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan en neem deel
aan Interprovinsiale
byeenkoms
Ingesluit in Noord-
Bolandspan en neem
deel aan interpro-
vinsiale toernooi
           
TOEKENING/
SPORTSOORT
TOUTREK TWEEKAMP DRIEKAMP PERDRY JUKSKEI
  SA-skolespan Top 3 plek by SA’s Top 3 plek by SA’s SA-Skolespan SA-Skolespan
Lid van SA Senior toutrekspan SA-span SA-span SA-span  
VOLKLEURE
(Baadjie)
Ingesluit in Wes-Kaapspan en neem deel aan Nasionale toernooi Ingesluit in Boland/WP meriete-
span en neem deel aan
SA-Hoërskole kampioenskap
Ingesluit in Boland/WP meriete-
span en neem deel aan
SA-Hoërskole kampioenskap
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan nasionale byeenkoms
Ingesluit in Wes-Kaap-
skolespan en neem
deel aan nasionale toernooi
toernooi
Behaal 1 ste tot 3e plek
tydens SA’s
HALFKLEURE
(Balkie)
Behaal 1ste plek
tydens WP/Boland
Ingesluit in Boland A-span
en neem deel aan
Interprovinsiale byeenkoms
Ingesluit in Boland A-span
en neem deel aan
Interprovinsiale byeenkoms
Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale byeenkoms Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale toernooi
         
SERTIFIKAAT Geen proewe – geen
toekenning nie
Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan of Boland
B-span en neem deel
aan Interprovinsiale byeekoms
Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan of Boland
B-span en neem deel
aan Interprovinsiale byeekoms
Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan en neem deel
aan Interprovinsiale
byeenkoms
Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan en neem deel
aan Interprovinsiale
byeenkoms
           
TOEKENING/
SPORTSOORT
ROLBAL MUURBAL SKIET GYMKHANA GIMNASTIEK
  SA Span SA-Span SA-Span SA-Skolespan SA-Span
      SA-span  
VOLKLEURE
(Baadjie)
Ingesluit in Wes-Kaapspan en neem deel aan nasionale toernooi Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan nasionale byeenkoms
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan nasionale byeenkoms
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan nasionale byeenkoms
Ingesluit in Wes-Kaapspan
en neem deel aan nasionale byeenkoms
HALFKLEURE
(Balkie)
Ingesluit in Boland A-span
en neem deel aan
Interprovinsiale byeenkoms
Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale byeenkoms Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale byeenkoms Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale byeenkoms Ingesluit in Bolandspan en neem deel aan Interprovinsiale byeenkoms
SERTIFIKAAT Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan en neem deel
aan Interprovinsiale
byeenkoms
    Ingesluit in Boland ontwik-
kelingspan en neem deel
aan Interprovinsiale
byeenkoms
 
           
TOEKENING/
SPORTSOORT
STOEI VLIEGHENGEL KARATE   SKEIDSREGTERS
  SA Span SA Span SA Span   SA Kleure
Top 3 plek by SA’s Top 3 plek by SA’s Top 3 plek by SA’s   Internasionale toernooi
VOLKLEURE
(Baadjie)
Ingesluit in Boland-span en neem deel aan nasionale toernooi Ingesluit in Boland-span en neem deel aan nasionale toernooi Ingesluit in Boland-span en neem deel aan nasionale toernooi   Provinsiaal – tree op by Nasionale toernooi
HALFKLEURE
(Balkie)
Ingesluit in Boland A-span
en neem deel aan
Interprovinsiale byeenkoms
Ingesluit in Boland A-span
en neem deel aan
Interprovinsiale byeenkoms
Ingesluit in Boland-span en neem deel aan interprovinsiale toernooi   Provinsiaal – tree op by interprovinsiale toernooi
SERTIFIKAAT          
     
KULTUUR & SPESIALE TOEKENNINGS

KULTUUR & SPESIALE TOEKENNINGS

EISTEDDFOD

 • Volkleure:
  Kategoriewenner / Bekerwenner / Spesiale toekenning
 • Halfkleure:
  85% in twee kategorieë
  90% & 80% in twee kategorieë
 • Sertifikaat: 80% in een kategorie

 

UNISA (MUSIEK)

 • Volkleure:
  Prakties EREROL 90%
  Teorie EREROL 90%
 • Halfkleure:
  Prakties LOF 80%
  Teorie LOF 80%

 

DANS

 • Volkleure:
  op 3 plek by SA Kampioenskappe of Provinsiaal (“Majors”)
 • Halfkleure:
  Top 3 plek by Provinsiale kampioenskappe

 

SANG

 • Volkleure:
  Top 2 plek by Provinsiale kompetisie bv Gemini
 • Halfkleure:
  3de plek by Provinsiale kompetisie/prestasie op streeksvlak

 

REDENAARS/DEBAT

 • Volkleure:
  Top 3 plek Provinsiaal (deelname aan Nasionale kompetisie)
 • Halfkleure:
  Prestasie op streeksvlak

 

DRAMA/TONEEL

 • Volkleure:
  Top 3 plek Provinsiaal / deelname op nasionale vlak
 • Halfkleure:
  Prestasie op streeksvlak

SPESIALE TOEKENNINGS

SERTIFIKAAT

TOEGEKEN AAN MATRIEKLEERDERS VIR 2 JAAR+ ONONDERBROKE BETROKKENHEID BY/AS:

 • Redaksie van skoolkoerant
 • Skeidsregter
 • Tellinghouer
 • VCSV-kringleier
 • Radio Montana
 • Vasvra (Interskole)
 • ATKV
 • Ander algemene aktiwiteite