VISIE & MISSIE

VISIE

Montana streef om aan kinders in Worcester ‘n gebalanseerde opvoeding, van gehalte te lewer deur die skool so te bestuur dat uitvoering gegee word aan die belofte:

“…Waar elke kind belangrik is….!

MISSIE

Ter bereiking van ons strewe, stel ons dit ten doel om:

 • die Hoërskool Montana toeganklik vir alle gelowe, alhoewel die meerderheid van ons leerders die christelike geloof aanhang, te bedryf;
 • onderrig deur middel van Afrikaans as voertaal aan te bied;
 • akademiese prestasie altyd die hoogste voorrang te laat geniet, maar nogtans ‘n gesonde balans te handhaaf tussen akademie, sport, kultuur en ander buitemuurse bedrywighede
 • ‘n klimaat van gesonde, konstruktiewe dissipline te handhaaf
 • die menswaardigheid van almal te respekteer, en gelyke geleenthede aan alle leerders te bied
 • ‘n eie besondere karakter, etos en tradisie te handhaaf.
 • altyd ‘n toepaslike-gekwalifiseerde, ervare, gemotiveerde en aanpasbare personeelkorps in diens te hê wat oor die nodige empatie en toewyding beskik om die beste uit elke leerder te haal.
 • ‘n wye gebalanseerde vakkeuse aan te bied wat aan huidige, sowel as toekomstige behoeftes sal voldoen
 • ‘n trots in, en lojaliteit aan, die Hoërskool Montana by sy leerders, oud-leerders, ouers en personeel te kweek en te handhaaf;
 • hul samewerking en ondersteuning deurlopend op alle terreine te verkry en te behou;
 • altyd puik fasiliteite beskikbaar te hê, te onderhou en te ontwikkel, maar met inagneming van die bekostigbaarheid van onderwys vir almal.

WAARDES

 • Lojalitieit
 • Trots
 • Integriteit
 • Respek
 • Selfdissipline
 • Omgee
 • Eerlikheid

TOEKOMSGERIG

Montana waarborg u kind se toekoms, want hier leer ons u kind:

 • om te werk;
 • om positiewe gesindhede te ontwikkel;
 • om verantwoordelikheid te aanvaar;
 • om te kommunikeer
 • om probleme te deurdink
 • om blymoedig en gelukkig te wees

STREWE

Ons het ook elke jaar ‘n slagspreuk waarmee ons poog om ons leerders te inspireer tot groot prestasies!

2017 – Sukses is ‘n keuse
2016 – Neem verantwoordelikheid
2015 – Deelname bou Gees
2014 – Wenners werk
2013 – Volharding lei tot sukses
2012 – Glo in jouself
2011 – Maak ‘n verskil
2010 – Uitnemendheid vra waagmoed
2009 – Geloof, Hoop, Liefde